top of page

Insikter som formar morgondagens digifysiska vård redan idag

Enkla, användarvänliga och behovsbaserade arbetssätt och verktyg – det måste prägla en hållbar digitalisering av sjukvården. Vi delar här viktiga insikter och kritiska fokusområden som kan vara avgörande för en väl fungerande primärvård idag och imorgon.
En explosion av digitala vårdkontakter och lösningar har skett under pandemin, som snabbt implementerats för att uppfylla förväntningar om digitalisering i stort. Det har medfört många insikter som kan ligga till grund för vidareutveckling av digifysisk sjukvård och digitala tjänster.


Patient- och medarbetarupplevelse en drivkraft

Några sådana insikter är exempelvis att en majoritet av digitala vårdmöten i form av chatt är av administrativ karaktär, och att problem har uppstått med långa digitala ”ärendelistor” som tar mycket tid för personalen att hantera. Administrationen ökar och riskerar att gå ut över den fysiska tillgängligheten. Ett digitalt utanförskap drabbar också de mest vårdkrävande och äldre patienter. Därför är fokus på låga trösklar och god fysisk tillgänglighet kritisk i den digitala utvecklingen.


Det blir därmed tydligt att en digifysisk vård och digitala verktyg måste formas utifrån medarbetare och patient, och inte enbart utifrån digitala visioner med digitalisering som ett mål i sig. Engagerade medarbetare och involverade patienter kan nyttja vården bättre och bidrar därmed gemensamt till en mer effektiv och hållbar användning av hälso- och sjukvårdens resurser.


Förenklade arbetssätt transformerar framtidens vård

Utvecklingen av primärvårdens arbetssätt och arbetsverktyg är ett kontinuerligt arbete och måste styras av behov. Det är därför oerhört viktigt att arbeta med enkla och flexibla lösningar som är oberoende av teknik eller plattformar, och som inte låser fast vårdcentraler i arbetssätt som är svåra att förändra eller byta ut när det behövs.


Förenklade arbetssätt som Collabodoc driver på vårdcentraler runt om i landet är exempelvis att ge läkare och sjuksköterska bra underlag inför det fysiska patientbesöket genom frågeformulär till patienten, enklare intygsskrivning vid sjukskrivning, delat ansvar i tvärfunktionella arbetsteam, autogenererade journaltexter och mindre administration. Vi involverar också patienten tidigt och låter exempelvis denne själv boka en tid utifrån sin egen kalender, uppmuntrar till engagemang och utbildar patienten till att kunna ta ett större ansvar för sin egen vårdresa.


Enkla lösningar med liten investeringstid

Den intensiva digitaliseringsvågen har under pandemin skapat komplexa lösningar som tar lång tid att införa och är svåra att applicera i en öppen verksamhet. Insikten har blivit ännu tydligare att utveckling av arbetssätt och verktyg primärt måste drivas av att skapa den bästa patient- och medarbetarupplevelsen. Målsättningen ska alltid vara att bygga en bra arbetsmiljö och en hållbar sjukvård, vilket också kommer att öka nöjdhet och det naturliga engagemanget.


Många verksamheter kämpar med att hitta ett hållbart sätt att arbeta mer digitalt i den fysiska vården samt undvika svårmanövrerad digital administration. Collabodoc har därför tagit fasta på att alla lösningar ska vara så enkla att lära sig och snabba att införa, att investeringen i tid är väldigt liten för att komma till ett nytt och bättre läge.


Vad skulle lyfta arbetet i din verksamhet?


Comments


bottom of page