top of page
Most Photos #16940637.jpg

KUNDBERÄTTELSE

Patientinvolverad vård minskar risken för undanträngning av utsatta patientgrupper

Tillgång till en jämlik vård är en självklarhet i teorin men kan vara svår att få till i praktiken. Vårdcentralen Fröslunda i Eskilstuna är en vårdcentral med stor andel utrikesfödda patienter där man aktivt arbetar med att både involvera patienterna och skapa hållbara arbetsprocesser för medarbetarna.

Vårdcentralen Fröslunda i Eskilstuna är en stor offentligt driven vårdcentral med ett komplext uppdrag i en mångkulturell kontext. Som en högt belastad mottagning med cirka 15 500 listade patienter är arbetssätt och struktur för god tillgänglighet, lika vård och en hållbar arbetsmiljö avgörande för att klara vårduppdraget. Utrikesfödda är en patientgrupp som generellt har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård och tröskeln till svensk primärvård kan upplevas hög och ge en undanträngningseffekt som följd.

"Vi arbetar delvis mot en komplex psykosocial patientgrupp med många multisjuka och med stort vårdbehov. För att öka tillgängligheten till vård har vi öppnat upp för fler ingångar för patienterna", berättar Max Ingemansson, distriktsläkare och medicinskt ansvarig läkare. "Fysisk tillgänglighet är en nyckelfaktor för att inte diskriminera denna patientgrupp. Vi använder oss av en Lättakut/Direktmottagning där patienterna kan förbereda sig digitalt inför läkarbesöket, antingen via sin egen mobil eller på en pekskärm i väntrummet. Det digitala stödet skapar en struktur och ger en tydlig avlastning för mig som läkare och i handläggningen av den här patientgruppen."

För att öka tillgängligheten till vård har vi öppnat upp för fler ingångar för patienterna. Fysisk tillgänglighet är en nyckelfaktor för att inte diskriminera svaga patientgrupper.

Max Ingemansson, distriktsläkare och medicinskt ansvarig läkare

Patienten görs delaktig i sin vårdresa

En rapport från Diskrimineringsombudsmannen, DO visar att personer födda utomlands avstår från att söka vård dubbelt så ofta som svenskfödda. Exempelvis finns inte alltid samma vana att ta sig fram via telefon med tonval, och telefonsystemet ställer stora krav på goda språkkunskaper. Upplägget med telefonkontakt som första steget för att kunna boka en tid på vårdcentralen utgör ett tydligt hinder för patienter som inte har svenska som modersmål och kan leda till undanträngning av en patientgrupp där sjukligheten generellt är större.

"Vi strävar efter att ge en mer patientinvolverad vård och underlätta för patienten att vara mer delaktig inför läkarbesöket", säger Marie Norrmén, verksamhetschef på vårdcentralen Fröslunda. "Särskilt stor skillnad för både patient och läkargrupp har varit vårt arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen."

Alla patienter där en eventuell sjukskrivning kan bli aktuell får innan läkarbesöket lämna en omfattande egen beskrivning av sin arbetsförmåga via ett digitalt verktyg specialanpassat för just sjukskrivningar. Att patienten i lugn och ro, med sina anhöriga kan ta ställning till sin hälsosituation och inte hamna i en stressig situation på läkar-rummet öppnar upp för en bättre dialog och ett betydligt bättre underlag att skicka till Försäkringskassan. Informationen i verktyget bedöms sedan först av en rehab-koordinator och därefter bokas ett läkarbesök in om det behövs.

Froslunda_vardcentral_patientinvolverad_vard_och_okad_tillganglighet.jpg

Marie Norrmén och Max Ingemansson, Vårdcentralen Fröslunda

Teamsamverkan, god arbetsmiljö och hög tillgänglighet

"Läkaren blir väl förberedd, får ett komplett underlag för intygsskrivning och mer tid till mötet med patienten. Det sparar massor av tid och kraft från läkarna i handläggning av sjukskrivningarna", fortsätter Marie Norrmén. "Det är ju ingen hemlighet att just sjukskrivningarna upplevs av många läkare i primärvården som oerhört belastande. Att vi på detta sätt så konkret kan förbättra läkarnas arbetsmiljö och samtidigt involvera patienterna känns väldigt stimulerande."

Vårdcentralen Fröslunda har lyckats med digitala lösningar och arbetssätt som involverar patienten och ökar tillgängligheten till fysisk vård även för en svag patientgrupp. Framgången ligger i en tydlig strategi med mål om teamsamverkan, god arbetsmiljö och en hög tillgänglighet där patienten alltid är välkommen. Detta har varit både resurseffektivt och utvecklande.

Att vi på detta sätt så konkret kan förbättra läkarnas arbetsmiljö och samtidigt involvera patienterna känns väldigt stimulerande.

Marie Norrmén, verksamhetschef

"Det har varit fantastiskt roligt att få vara del i Fröslundas tillgänglighetsarbete och frigöra resurser till de patientgrupper med störst behov", säger Staffan Bjessmo, läkare och grundare av Collabodoc. "Samarbetet med Fröslunda visar hur viktigt det är att digitala stöd designas redan från början med ett tydligt verksamhetsfokus, att de är enkla att förstå och lätta att ta till sig. Risken är annars kan verktygen i sig utgöra ett hinder istället för att underlätta för utsatta patientgrupper."

Tillsammans har vi en viktig uppgift framför oss att se till att digitaliseringen av vården stödjer omställningen till en nära vård med god tillgänglighet till både fysiska besök och digitala vårdkontakter och där undanträngningseffekter inte blir en effekt av digitaliseringen.

bottom of page