top of page

Nytt arbetssätt för sjukskrivning minskar administrationen

Vårdcentralen Fröslunda i Eskilstuna införde stödet för sjukskrivningsprocessen under våren 2021 med mål att avlasta läkargruppen, frigöra resurser samt förkorta och minska andelen sjukskrivningar. Som en högt belastad mottagning med 15 000 listade patienter tar sjukskrivningar mycket tid i anspråk.
Sedan stödet infördes har andelen läkarbesök gällande sjukskrivning minskat med 10-15%. I stället för att rutinmässigt boka en läkartid skapas först en tydligare bild av patientens situation, vilken blir vägledande för nästa steg. Genom att göra patienten mer delaktig i sjukskrivningsprocessen ökas medvetenheten och patienten kan själv avgöra om sjukskrivning eller andra vårdinsatser kan vara aktuella.


”Bättre insikt och ett större patientansvar har gjort att läkarbesök som bokas för sjukskrivning har minskat och att de besök som genomförs sker på mer kvalificerade grunder”, säger Marie Norrmén, verksamhetschef på Vårdcentralen Fröslunda. ”Det nya arbetssättet ger också läkaren ett bättre underlag för bedömning och intygsskrivning går mycket fortare. Det finns också en indikation på att kompletteringar har minskat. Läkargruppen avlastas och det är tydligt att processen sparar läkartid.”


Förbättrad arbetsmiljö och nöjdare patienter

Den vårdsökande får i ett filmklipp kunskap om sjukskrivningsregler samt hur arbetsförmåga bedöms. Därefter lämnar patienten information om sin hälsosituation genom ett frågeformulär som i lugn och ro kan fyllas i hemma och tillsammans med anhörig. Det ger patienten möjlighet att ge läkaren bättre förståelse för arbetssituationen. En rundfrågning bland patienterna visade att processen tagits emot väl och att patienter kände sig mer lyssnad på.


Det nya arbetssättet har gett en bättre arbetssituation för personalen genom ett enklare arbetsflöde och delat ansvar", säger Marie Norrmén. "Läkaren blir också bättre förberedd inför besöket, vilket ger ett mindre stressat patientmöte och möjlighet att fördjupa sig i särskilda frågor. Genom att underlaget från patienten kan kopieras direkt till intyget sparar vi tid på formuleringar och administration."


Proaktivt arbetssätt minskar heltidssjukskrivningar

Sjukskrivningsstödet och den nya arbetsprocessen har gett Vårdcentralen Fröslunda möjlighet att arbeta mer proaktivt. Genom att sätta in rehabinsatser tidigare eller genom kontakt med arbetsgivare kring arbetssituationen har heltidssjukskrivningar kunnat undvikas. Kort- och deltidssjukskrivning har gjort att den vårdsökande kan vara kvar i arbetssituationen eller återgå till arbete snabbare.


Ansvaret för sjukskrivningen har delats mellan patient, läkare och rehabkoordinator. Läkaren har inte blivit lika ensam i sitt arbete och för patienten har det inneburit ett större engagemang och mindre missnöje under sjukskrivningsprocessen. Arbetet med sjukskrivningar har blivit mer resurseffektivt och patientorienterat.


Införandet av Collabodoc Sjukskrivning har varit enkelt och helt digital. Ett inledande Teams-möte på en timme samt en genomgång tillsammans med rehabkoordinator var det enda som behövdes.


Vårdcentralen Fröslunda använder också sedan tidigare Collabodocs verktyg Direktmottagning, Digital kontakt och Vaccination.

Comentários


bottom of page